Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Romanian RO Spanish ES

O scurt? prezentare a proiectelor

O scurt? prezentare a proiectelor :

1. Proiectul Centru de Consiliere ?i Sprijin pentru P?rin?i ?i Copii, “C?su?a cu Jocuri” (2007-2008) furnizeaz? servicii pentru 65 de persoane aflate în dificultate, p?rin?i ?i copii din familii cu venituri mici, expu?i riscului de excluziune social? ?i separ?rii. Prin obiectivele ?i serviciile furnizate, Centrul de Consiliere ?i Sprijin pentru P?rin?i ?i Copii î?i propune reducerea riscului de excluziune social? pentru 35 de copii din familii marginalizate social ?i stimularea dezvolt?rii personalit??ii acestora, dezvoltarea abilit??ilor parentale ?i a capacit??ilor individuale de integrare social? în comunitate, pentru 30 de p?rin?i cu venituri mici sau f?r? venituri ?i optimizarea rela?iei p?rinte – copil. În acest sens, serviciile furnizate beneficiarilor sunt:

Consiliere social?
Consilierea psihologic? a familiei ?i copilului
Sprijin ?i educa?ie parental?
Sprijin oferit copiilor prin activit??i de terapie logopedic?, activit??i educa?ionale, activit??i de socializare ?i petrecerea timpului liber.

Parteneri: Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Vaslui, Serviciul Public de Asisten?? Social?, Bârlad, Inspectoratul ?colar Jude?ean, Vaslui, ?colile nr.1, 3, 4 ?i 10 Bârlad, Gr?dini?ele nr. 4, 12 Bârlad, Institutul de Ingrijire a Tinerilor din Estul Olandei.

Finan?atori: Ministerul Muncii, Familiei ?i Egalit??ii de ?anse, “Bun? Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

2. Proiectul „Implementarea inovativ? a Video Interaction Training (VIT) ?i e-learning în context european” (2006-2008) are ca scop stimularea cooper?rii europene în utilizarea metodei Video-interaction training în serviciile sociale ?i dezvoltarea de noi instrumente de lucru (e-learning) pentru implementarea metodei.

Parteneri: Universitatea de Vest Timi?oara, „Scop” Timi?oara, Hungarian Videotraining Association, SPIN Cehia – Association for Videotraining of Interaction, Universitatea Dundee – Sco?ia, Jarabee – Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Estul Olandei.

Finan?atori:
Uniunea European? prin Programul „Leonardo da Vinci”

3. Proiectul „C?su?a cu Jocuri” – Serviciul de Consiliere ?i Suport pentru P?rin?i ?i Copii (2006-2007) a avut ca scop prevenirea institu?ionaliz?rii a 30 de copii proveni?i din familii marginalizate social (familii cu venituri reduse, familii monoparentale, familii de etnie rrom? ) prin desf??urarea de activit??i educative complementare celor oferite de institu?iile de înv???mânt, optimizarea rela?iei p?rin?ilor cu copilul prin consiliere psihologic? ?i responsabilizarea p?rin?ilor, dezvoltarea de deprinderi ?i comportamente s?n?toase în cre?terea ?i îngrijirea copiilor prin consiliere social?.

Parteneri: SPAS Barlad, DGASPC Vaslui, ISJ Vaslui

Finan?atori:
 „Co-operating Netherlands Foundations”, „Buna  Ziua,  kinderen  in  Roemenie”, Olanda.

4. Proiectul pilot „C?su?a cu Jocuri” (2005-2006) care a avut ca scop stimularea personalit??ii copiilor afla?i în asisten?? maternal? prin oferirea unei game diverse de activit??i terapeutice pentru cei 28 copii inclu?i în proiect ?i optimizarea rela?iei asisten?ilor maternali cu copilul.

Parteneri: DGASPC Vaslui

Finan?atori:  „Buna Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

5. Proiectul „Integrarea socio-profesional? a tinerilor din centrele de plasament” (2003-2004), adresat unui num?r de 12 tineri care urmau s? p?r?seasc? centrul de plasament, a avut ca rezultate formarea deprinderilor de via?? independent? ?i g?sirea de locuri de munc? pentru tineri.

Parteneri: DGPC Vaslui, Jarabee – Institutul de Îngrijire a Tinerilor din estul Olandei.

Finan?atori: ”Buna Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda, Reprezentan?a UNICEF Romania.

6. Proiectul „Îndrumare prin metoda video în serviciile de protec?ie a copilului” (2003-2004) a urm?rit formarea a 15 speciali?ti din „Bun? Ziua, Copii din Romania” ?i DGASPC Vaslui în aceast? metod?.

Parteneri: DGPC Vaslui, „Buna Ziua, kinderen in Roemenie” Olanda, Colegiul Saxion din Olanda.

Finan?atori: „Buna Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda

7. Contractul trilateral de colaborare între “Jarabee” – Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Estul Olandei, “Bun? Ziua, Copii din Romania” ?i DGPC Vaslui (2003-2005) a urm?rit schimbul de experien?? ?i de cuno?tin?e (know-how) între speciali?tii celor 3 institu?ii partenere. Stagiile de formare au contribuit la diversificarea instrumentelor ?i metodologiilor folosite în lucrul cu copiii ?i tinerii în dificultate.

Parteneri: DGPC Vaslui, Jarabee- Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Olanda 

Finan?atori:
  „Buna Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

8. Proiectul de voluntariat pentru copii cu disabilit??i (2004) ?i-a propus preg?tirea copiilor cu disabilit??i grave în vederea mut?rii lor din Centrul de Plasment Giurcani în noul centru din Bârlad, în condi?ii de securitate afectiv?. Proiectul a avut ca rezultate dezvoltarea unor comportamente verbale, motrice,cognitive ?i afective superioare celor dinaintea ini?ierii proiectului ?i o adaptare mai u?oar? a copiilor la condi?iile noi de via??.

Parteneri: DGPC Vaslui

Finan?atori: Reprezentan?a UNICEF România, “Buna Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

9. Proiecte de voluntariat (anual, din 2000 pân? în 2008) s-au desf??urat în 5 centre de plasament ale DGASPC  Vaslui, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Bârlad, Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad, Casa „Betania” Bârlad. Proiectele s-au derulat cu sprijinul a 300 de voluntari cu vârste între 16 – 30 de ani care au beneficiat de cursuri de formare sus?inute de formatori BZ din România ?i Olanda. Rezultatele proiectului s-au concretizat în programe de petrecere a timpului liber pentru 700 de copii, diminuarea efectelor institu?ionaliz?rii asupra dezvolt?rii fizice ?i psihice acopiilor, schimbarea atitudinii comunit??ii fa?? de voluntariat.

Parteneri: DGPC Vaslui, Asocia?ia Cre?tin? de Misiune ?i Ajutorare Betania, Bârlad.

Finan?atori: “Buna Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

10. Forum ONG Bârlad (2001-2002) – ini?iativa BZ având drept scop crearea unei re?ele a ONG-urilor locale, capabile s? furnizeze servicii sociale complementare celor furnizate de administra?ia public? local? ?i axate pe nevoile comunit??ii.

Parteneri: Funda?ia „Myosotis”, Funda?ia „Star of Hope”, ACMA „Betania”, Funda?ia „Podul Dragostei”.

Finanta?ori: “Buna Ziua, kinderen in Roemenie” Olanda.

11. Proiectul „Transformarea centrelor de plasament în centre de tip familial” (1999-2002) s-a desf??urat în 5 centre de plasament din jude?ul Vaslui (Bârlad, Vaslui, F?lciu) ?i a avut ca scop implementarea principiilor de lucru de tip familial. Ca urmare a derul?rii proiectului, 500 de copii institu?ionaliza?i au beneficiat de programe de petrecere a timpului liber ?i climatul lor de via?? a devenit mai pl?cut ; 291 de speciali?ti ( educatori, supraveghetori ?i infirmiere ) ?i-au îmbun?t??it cuno?tin?ele privind cre?terea ?i educarea copiilor institu?ionaliza?i; 10 speciali?ti români au beneficiat de îndrumarea ?i experien?a a 10 speciali?ti olandezi cu care au lucrat în echipe în fiecare centru de plasament.

Parteneri: DGPC Vaslui

Finan?atori: Ministerul de Externe al Regatului ??rilor de Jos prin Programul MATRA ?i „Buna Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.