Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Romanian RO Spanish ES

Transformarea centrelor de plasament

Transformarea  centrelor de plasament  în centre de tip familial
(1999-2002)

s-a desf??urat în 5 centre de plasament din jude?ul Vaslui (Bârlad, Vaslui, F?lciu) ?i a avut ca scop implementarea legisla?iei privind protec?ia copilului în dificultate, conform strategiilor guvernamentale.

Obiectivele proiectului:

implementarea principiilor de lucru de tip familial în centrele de plasament, prin crearea unui climat de via?? mai pl?cut ?i abordarea personalizat? a nevoilor copilului;

pregatirea copiilor pentru integrarea cu succes în comunitate;

stimularea managementului bine structurat prin elaborarea planurilor de calitate ?i îmbun?t??irea principiilor de comunicare în echip?;

sensibilizarea ?i responsabilizarea comunit??ii cu privire la problematica copiilor insitutionaliza?i.

Rezultatele proiectului:

pentru 500 de copii institutionaliza?i climatul de via?? a devenit mai pl?cut (personalizarea spa?iului, stabilirea unei persoane de referin??, elaborarea C?r?ii Vie?ii);

500 de copii au beneficiat de programe de petrecere a timpului liber într-un mod creativ;

291 de speciali?ti (educatori, supraveghetori, infirmiere) ?i-au îmbun?t??it cuno?tin?ele privind cre?terea ?i educarea copiilor institu?ionaliza?i;

5 ?efi de centre de plasament au primit sprijin în organizarea ?edin?elor de lucru eficiente ?i elaborarea planurilor de calitate;

10 speciali?ti români (asisten?i sociali, psihologi) au beneficiat de îndrumarea ?i experien?a a 10 speciali?ti din Olanda cu care au lucrat în echip?;

70 de voluntari români au participat la ac?iuni de voluntariat ?i au înv??at din experien?a celor 60  de voluntari olandezi;

a fost elaborat cursul Lucrul de tip familial în centrul de plasament (manualul cursantului ?i formatorului) în limba român? ?i olandez?;
au fost tiparite 500 de exemplare din acest curs pentru personalul ?i speciali?tii din centrele de plasament;

au fost distribuite 4.000 de infobuletine în România ?i Olanda.

„Bun? Ziua, Copii din România” a fost co-responsabil? în implementarea proiectului, al?turi de  Stichting „Buna Ziua” kinderen in Roemenie, ultima fiind solicitantul finan??rii. Rolul organiza?iei române?ti a fost acela de a asigura managementul echipei de speciali?ti români, de a stabili o re?ea de colaborare în România, de a adapta ?i implementa metodele de lucru puse la dispozi?ie de speciali?tii olandezi, de a prelua treptat responsabilit??ile în implementarea proiectului.

Finan?atori:

Ministerul de Externe al Olandei, prin Programul MATRA
„Bun? Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda

Partener:

Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului, Vaslui

 

images/stories/1activitati_cu_copiii.jpg
Activit??i cu copiii
 
images/stories/2curs_formare.jpg
Curs formare
 
images/stories/14deschidere_parc_joaca.jpg
 Deschidere parc joac?
 
images/stories/24deschidere_parc_joaca.jpg
 
images/stories/34deschidere_parc_joaca.jpg
 
 
images/stories/44deschidere_parc_joaca.jpg