Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Romanian RO Spanish ES

Proiectul pentru copii cu disabilit??i

Proiectul de voluntariat  pentru copii cu disabilit??i

(2004)

?i-a propus preg?tirea copiilor cu disabilit??i grave în vederea mut?rii lor din Centrul de Plasment Giurcani în noul centru din Bârlad, în condi?ii de securitate afectiv?.

Obiectivele proiectului:

– dezvoltarea unei rela?ii de încredere între copiii din Centrul de Plasament Giurcani ?i voluntarii “Bun? Ziua”.
– stimularea sentimentelor emo?ionale de baz? (a te sim?i pl?cut,  comfortabil; a te sim?i bine-venit; a te sim?i respectat ca persoan? ?i acceptat cu vulnerabilit??ile pe care le ai; a avea suficient? vitalitate) ca premise ale unei deschideri ulterioare c?tre explorarea mediului.

Rezultatele proiectului:

– recrutarea ?i formarea unei echipe de voluntari motivat? ?i responsabil?;
– amenajarea unor s?li de terapie pentru desf??urarea activit??ilor în condi?ii optime;
– dezvoltarea unor rela?ii pozitive, de încredere, între copii ?i voluntari
– crearea premiselor pentru: explorarea mediului înconjurator ?i pentru dezvoltarea personal? a copiilor;
– dezvoltarea la copii a unor comportamente verbale, motrice, cognitive, afective superioare celor dinaintea ini?ierii/ debutului proiectului;
– adaptarea mai u?oar? a copiilor la condi?iile impuse de noul sediu;
– dezvoltarea unor rela?ii de colaborare între echipa de proiect ?i personalul angajat în cele dou? institu?ii reziden?iale;
– crearea unei atmosfere de lucru pl?cute, care i-a facut  pe copii s? se simt? în siguran??, aprecia?i, bine-veni?i în noua „cas?”.

Finan?atori:

Reprezentan?a UNICEF România – $ 4,256
„Bun? Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda – $ 944

Partener:

Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului, Vaslui