Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Romanian RO Spanish ES

Proiectul:

Proiectul: “?oc cultural, dou? ??ri, dou? culturi în Uniunea European? ?!”

(2009)

În perioada 1 septembrie – 23 decembrie 2009 Asocia?ia “Bun? Ziua, Copii din România” a derulat în centrul reziden?ial “Casa Betania” – Bârlad proiectul cu titlul “?oc cultural ?! Dou? ??ri, dou? culturi în Uniunea European?”, proiect dezvoltat în parteneriat cu organiza?ia olandez?  “Trias Jeugdhulp”, respectiv “Casa Betania” ?i finan?at cu sus?inerea Comisiei Europene prin intermediul Programului “Tineret în Ac?iune” – Ac?iunea Tineri pentru Europa, Sub-ac?iunea 1.1. – Schimburi de tineri.

În proiect au fost implica?i 23 de tineri proveni?i din sistemul reziden?ial ?i familii de plasament din “Casa Betania”, respectiv “Trias Jeugdhulp” – Olanda, ?i ?apte lideri.

Obiective:

Prin activit??ile sale, proiectul a promovat cet??enia activ? a tinerilor, toleran?a în vederea consolid?rii coeziunii sociale în Uniunea European?, a contribuit la dezvoltarea solidarit??ii ?i încurajarea în?elegerii reciproce între tinerii proveni?i din cele dou? ??ri, uzând de metode non-formale, schimburi de idei ?i de experien?e pe teme istorice, culturale, artistice, legislative, religioase.

images/stories/1_sdc11861.jpg images/stories/mascota3bz.png

Tocmai am strâns rândurile…

images/stories/mascota1bz.png

Primele interac?iuni timide

images/stories/4_sdc12055.jpg

Activit??i:

Tinerii implica?i în proiect, sub îndrumarea liderilor, s-au implicat într-un program intercultural activ: au organizat ?i desf??urat competi?ii sportive cu jocuri tradi?ionale române?ti ?i olandeze; au vizitat o ?coal? profesional? din localitate, cl?dirile istorice din ora? ?i muzeele, surprinzând aspecte importante din istoria local?, informa?iile despre istoria poporului român fiind completate, în decurs de dou? seri, prin vizionarea de  documentare istorice (“Ascensiunea ?i dec?derea lui Ceau?escu”, “Contele Dracula”); tinerii au ini?iat work-shopuri având ca teme de discu?ie prejudec??ile, hobby-uri, preocup?ri comune, au g?tit mânc?ruri tradi?ionale, activit??ile finalizându-se cu o zi dedicat? lucrului în echip?, prilej cu care grupuri mixte (români – olandezi) au preg?tit un moment artistic pe tema interculturalit??ii (dansuri, sketch-uri, cântece).
Pe parcursul derul?rii activit??ilor s-a f?cut o paralel? între aspectele caracteristice celor dou? ??ri, insistându-se asupra punctelor comune, dar ?i asupra acelor diferen?e care ne individualizeaz? ca na?iune ?i ne recomand? ca cet??eni europeni cu drepturi depline.
Schimbul de idei, împ?rt??irea de experien?e personale, prezentarea notelor culturale, artistice, sociale, educa?ionale ?i legislative definitorii au fost principalele puncte de aten?ie ale acestui proiect.

Rezultate:

Prin acest proiect am reu?it :

  • s? responsabiliz?m tinerii;
  • s? ajut?m beneficiarii s?-?i identifice ?i s?-?i valorifice resursele personale;
  • s? implic?m activ beneficiarii în proiectarea ?i implementarea activit??ilor;
  • deprinderea respect?rii ?i accept?rii diferen?elor culturale;
  • s? form?m deprinderi de comunicare eficient? ?i s?-i ghid?m în realizarea unei autoevalu?ri pertinente;
  • s? form?m la beneficiarii implica?i noi abilit??i ?i deprinderi specifice altor culturi;
  • s? realiz?m un schimb veritabil de valori, percep?ii ?i experien?e;
  • internaliz?m conceptul de cet??ean european;
2_dscn3157.jpg images/stories/flag320xach.png
images/stories/stemadw2.png        

  

Intonând imnurile na?ionale

images/stories/3_pa080458.jpg

P?rerea beneficiarilor

Cei 12 tineri din Casa “Betania” implica?i în proiect au avut ocazia s? se întâlneasc? cu al?i 11 tineri din Olanda, tineri care se confrunt? cu acelea?i probleme la nivelul comunit??ii din care fac parte. Prilejul acesta, în care au petrecut opt zile împreun?, au lucrat în echipe mixte, ?i-au reprezentat în discu?ii libere sau în workshop-uri elementele caracteristice ??rii de provenien??, i-au ajutat s? se autoevalueze pertinent ?i s? se raporteze corect la ceilal?i, s? fie mai toleran?i ?i asertivi, s? lucreze mai bine în echip? ?i s? valorifice pozitiv fiecare experien?? tr?it? în proiect.
Dovad? stau impresiile zilnice pe care tinerii le-au notat în Jurnalul de Proiect începând cu prima zi ?i sfâr?ind cu ultima. Spicuim câteva dintre p?rerile beneficiarilor no?tri, scrise în ultima zi de activit??i:

“Au fost ni?te zile minunate, un proiect frumos” – Andrei Daraban

“A fost, cred, cea mai frumoas? zi. Am plâns ?i am râs. Am fost trist, dar m-am ?i distrat. Nu cred c? a? putea uita ziua de ast?zi, nici proiectul ?i nici pe tineri. Fiecare echip? a pregatit câte un moment artistic, am f?cut schimb de adrese de e-mail, ne-am oferit cadouri.” – Adrian Manolache

“Frumoas? zi, dar ?i emo?ionant?. Am plâns un pic la desp?r?ire.” – Adina Baciu

“A fost nemaipomenit; mi-a pl?cut! Îmi pare r?u c? s-a terminat a?a de repede ?i nu-mi vine s? cred c? mâine trebuie s? plece. A fost o experien?? pl?cut? deoarece am înv??at multe.”
– Daniela Baciu

“Mi-a pl?cut ziua de ast?zi pentru c? am avut posibilitatea s? dansez ?i s? lucrez în echip?. Mi-au pl?cut activit??ile realizate în echipe mixte, cadourile ?i festivitatea de sfâr?it.
A fost foarte bine, am avut posibilitatea s? cunosc fete ?i b?ie?i deosebi?i. M-am ata?at a?a de repede de ei, încât au trecut a?a de repede zilele!
Mi-a? dori foarte mult ca anul viitor s? mergem în Olanda ?i s? iau parte ?i la alte proiecte de felul acesta.”
– Adriana Mocanu

 

images/stories/logo_prog_tineret_w240.png                  images/stories/logo_ue_dg_yia_w240.png