Integrarea socio-profesional? a tinerilor din centrele de plasament

Integrarea socio-profesional? a tinerilor din centrele de plasament

(2003-2004)

adresat unui num?r de 12 tineri care urmau s? p?r?seasc? centrul de plasament, a avut ca rezultate formarea deprinderilor de via?? independent? ?i g?sirea de locuri de munc? pentru tineri.

Obiectivele proiectului:

– preg?tirea tinerilor pentru integrarea lor cu succes în societate;
– asistarea tinerilor care se preg?teau s? p?r?seasc? centrul, prin crearea unei etape intermediare de locuire independent?;
– formarea deprinderilor de via?? independent? pentru cei 12 tineri beneficiari;
– realizarea unui sistem care s? ofere tinerilor sprijin pentru ob?inerea unei slujbe, astfel încât s? devin? independen?i.

Rezultatele proiectului:

– 4 apartamente sociale au fost achizitionate ?i mobilate  pentru ca cei 12 tineri s? locuiasc? pe parcursul derual?rii proiectului în demersul lor de a deveni independen?i;
– s-a încheiat un contract de comodat prin care DGPC Vaslui urma s? foloseasc? în acela?i scop cele 4 apartamente, pentru alte serii de tineri;
– 80% din tinerii din proiect ?i-au g?sit locuri de munc?;
– 30 de educatori ?i supraveghetori din centrele de plasament au participat la Modulul de preg?tire pentru via?? independent?;
– a fost elaborat? Mapa metodologic? a proiectului (planul individual de dezvoltare, list? de competen?e, lista deprinderilor de via?? independent? a tân?rului, fi?e de evaluare a progreselor tân?rului, criteriile de selec?ie a tinerilor, etc.);
– a fost conceput Modulul de preg?tire a tinerilor pentru via?a independent?, Manualul tân?rului ?i al educatorilor;
– liderul de proiect a beneficiat de un schimb de experien?? în Olanda;
– s-a organizat Evenimentul de strângere de fonduri „Turul Bicicli?tilor” în care 6 olandezi au mers pe biciclete din România în Olanda pentru a strânge banii necesari implement?rii proiectului;
– 4 tineri au ob?inut permisul de conducere auto;
– 11 tineri au primit „zestre” odat? cu mutarea din apartamentele sociale la gazde (pat, lenjerie, aragaz, butelie, set de oale, set de farfurii).

Rolul Asocia?iei „Bun? Ziua, Copii din România” a fost  acela de implementator, asigurând managementul proiectului, selec?ia beneficiarilor, îndrumarea ?i sprijinirea tinerilor în însu?irea deprinderilor de via?? independent?, organizarea de sesiuni de training pentru personalul din centrul de plasament, consilierea psihologic? ?i profesional? a tinerilor, organizarea evenimentului de strângere de fonduri în România ?i transferul de cuno?tin?e ?i experien?? c?tre partenerul din proiect, respectiv DGPC  Vaslui.

Finan?atori:

„Bun? Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda
Reprezentan?a UNICEF România
Jarabee, Institutul de Îngrijire a Tinerilor din estul  Olandei

Parteneri:

Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului, Vaslui

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

11 − six =