Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Romanian RO Spanish ES

Voluntariat 2

Voluntariatul în “Bun? Ziua”

Voluntariatul este o stare de spirit care porne?te din altruismul fiec?ruia, din dorin?a de a ajuta pe cel?lalt sau din dorin?a de a face ca lucrurile din jurul nostru s? mearg? mai bine.

Voluntariatul este o form? de lucru adoptat? de Asocia?ia “Bun? Ziua, Copii din România” înc? de la apari?ia sa în anul 1999.

“Bun? Ziua, Copii din România” consider? voluntariatul o valoare a organiza?iei, în acest sens încurajând ?i sus?inând implicarea membrilor comunit??ii în programele desf??urate în anii trecu?i.

“Bun? Ziua, Copii din România” este deschis? colabor?rii pe baz? de voluntariat fa?? de orice persoan? care î?i manifest? disponibilitatea ?i interesul.

Voluntariatul ar trebui s? fie benefic atât pentru tine cât ?i pentru organiza?ia noastr?, respectiv pentru comunitate.

Po?i fi de folos organiza?iei noastre

– prin energia, entuziasmul, afluxul de tinere?e ?i ideile inovatoare pe care le aduci;
– prin capacit??ile, deprinderile ?i abilit??ile tale care ajut? la desf??urarea în condi?ii optime a programelor noastre.
– men?ii leg?tura cu valorile ?i cultura copiilor ?i tinerilor de ast?zi;
– oferi BZ o imagine mai clar? asupra nevoilor comunit??ii, ajutând astfel la elaborarea unor servicii care s? r?spund? unor nevoi reale.

Po?i fi de folos comunit??ii

– informând comunitatea cu privire la activitatea BZ ?i la misiunea ei ?i, în acela?i timp, oferind membrilor ei o cale spre implicare activ? în programele noastre.

?i, nu în ultimul rând, î?i po?i fi de folos ?ie. Poate te întrebi care este rostul voluntariatului.

Dac? vrei:

s?-?i faci prieteni noi ?
s? petreci mai mult timp cu tinerii de varsta ta ?
s? câ?tigi experien?? în vederea ob?inerii unui viitor loc de munc? ?
s? înve?i lucruri noi ?i s? dobânde?ti deprinderi utile ?
s?-?i descoperi calit??i pe care nu le cuno?teai ?
s? dai înapoi o parte din ceea ce ai primit ?i tu de la al?ii ?
s?-?i faci contacte utile care s?-?i fie de folos de-a lungul carierei ?
s? te sim?i util ?
s? faci parte dintr-o organiza?ie implicat? în via?a comunit??ii ?
s? experimentezi noi domenii ?
s?-i aju?i pe cei mai pu?in noroco?i ?
s? realizezi ceva, s? aduci o schimbare în via?a semenilor ?
s? fii mai responsabil ?
s? faci parte dintr-o echip? ?
s? în?elegi problemele comunit??ii în care tr?ie?ti ?

…NU MAI STA PE GÂNDURI ! IMPLIC?-TE !

Ca voluntar po?i derula multe activit??i, îndreptate nu spre o industrie, ci exclusiv spre oameni, iar în urma muncii tale r?mân oameni ferici?i, ?i asta deoarece tu ai reu?it s? le schimbi via?a în bine.

Când vrei s? faci voluntariat în organiza?ia noastr? trebuie s? ?tii ce activit??i ?i-ar pl?cea s? faci. A fi voluntar nu înseamn? s? faci numai lucruri la care e?ti bun, ci ?i ceea ce ?i-ar pl?cea s? faci. Înainte de a te oferi voluntar, trebuie s? ?tii foarte bine cât timp vei avea la dispozi?ie s? te ocupi de acest lucru. Gânde?te-te câte ore pe zi ai fi dispus s? î?i oferi serviciile organiza?iei noastre.

?i tu po?i deveni voluntar în programele derulate de Asocia?ia “Bun? Ziua, Copii din România”. Primul pas pe care trebuie s?-l faci în acest sens este s? ne contactezi la numerele de telefon: 0335 412805 ; 0728 001304 sau prin e-mail: [email protected].

A?a vei afla toate informa?iile de care ai nevoie pentru a deveni voluntar :

În ce programe te po?i implica ?
Ce activit??i po?i desf??ura ?

Vei avea, astfel, o imagine mai clar? asupra activit??ilor derulate de organiza?ia noastr? ?i vei afla mai multe informa?ii despre felul în care te po?i implica în func?ie de op?iunea ta, dar ?i de compatibilitatea cu sarcinile pe care trebuie s? le îndepline?ti. Coordonatorul de voluntari î?i va oferi informa?iile suplimentare de care vei avea nevoie ?i î?i va facilita integrarea în grupul de voluntari.

Cine  poate fi voluntar

Oricine! Chiar TU dac? dore?ti s? aduci o schimbare în via?a comunit??ii tale! Pot fi voluntari: angaja?i, studen?i, elevi, pensionari, etc.,  orice persoan? care î?i manifest? disponibilitatea în vederea unei colabor?ri cu BZ, indiferent de vârst?, sex, ras?, religie.

Cine nu poate fi voluntar

Nu pot deveni voluntari ai BZ persoanele care au antecedente penale, cele care sunt cunoscute pentru comportamentul lor imoral sau cele care sunt în conflict deschis sau litigiu cu unul din beneficiarii BZ.

Când po?i s? faci voluntariat ?

Oricând! Tu hot?r??ti cât timp po?i acorda activit??ilor de voluntariat! Programul poate fi flexibil! În unele cazuri, prezen?a voluntarilor este benefic? chiar ?i pentru scurt timp!

Ce trebuie s? ?tii înainte de a deveni voluntar ?
– de ce vrei s? fii voluntar;
– ce vrei s? faci;
– cât timp ai la dispozi?ie;
– care e misiunea organiza?iei în care vrei s? faci voluntariat;
– regulamentul de func?ionare intern?;
– sistemul de lucru cu voluntarii;
– care sunt sarcinile de îndeplinit;
– cine coordoneaz? activitatea ta.

Ce po?i s? faci ca voluntar?

S? lucrezi cu copii ?i tineri
– jocuri de grup, rezolvarea temelor, programe educative, promovarea drepturilor copiilor, activit??i de socializare ?i timp liber, activit??i de ecologizare, etc.

S? lucrezi cu copii ?i adul?i cu nevoi speciale
– jocuri, socializare.

S? lucrezi în birou
– organizare de evenimente, traduceri, operare pe calculator.

S? fii implicat în activit??i de promovare a organiza?iei
– organizarea de campanii de sensibilizare a comunit??ii.

S? fii implicat în proiecte care presupun schimburi de experien?? cu tineri din UE
– organizarea de evenimente cu caracter intercultural ?i impact social.

De ce s? fii voluntar ?

Pentru c?:

– po?i înv??a lucruri noi, î?i po?i dezvolta noi abilit??i, acumulezi experien??;
– întâlne?ti oameni care împ?rt??esc acelea?i valori, î?i faci noi prieteni;
– î?i petreci timpul în mod pl?cut;
– î?i dezvol?i orizontul personal;
– te po?i implica activ în via?a comunit??ii în care tr?ie?ti;
– contribui ?i tu la rezolvarea problemelor existente în societate;
– te sim?i folositor prin ceea ce faci;
– e?ti invitat la evenimente speciale dedicate numai voluntarilor;
– î?i este recunoscut? ?i apreciat? activitatea de c?tre comunitate.

Opiniile voluntarilor

Proiectul  Giurcani

„ Ceea ce am primit de la ace?ti copii nu poate fi exprimat în cuvinte. ”
                                   Estera Popa

„ Vreau s? aduc o raz? de lumin? copiilor afla?i în suferin?? ?i vreau s?-i fac din nou s? zâmbeasc?. ”
                                   Marcela Feraru

„ Sentimentele ?i emo?iile pe care le-am tr?it al?turi de ace?ti copii sunt greu de explicat, dar mai ales greu de întâlnit. ”
                                   Oana Hulude?

„ Copiii din Giurcani ne-au înv??at c? numai d?ruind vei primi. ”
                                   Ciprian Mârzac

„ Lucrul cu ace?ti copii m-a ajutat s? descop?r p?r?i ale personalit??ii mele. ”
                                   Silviu Vladimir

Proiectul pilot “C?su?a cu Jocuri” 2004

„ „C?su?a cu Jocuri” reprezint? un loc în care copiii sunt ferici?i ?i tr?iesc mereu într-o lume a basmelor. ”
                                   Cristina Cr?ciun

„ De când am venit în proiectul “C?su?a cu Jocuri” am acumulat mult? experien?? ?i am descoperit multe lucruri despre mine. Sunt foarte încântat? c? am fost parte a acestui proiect pentru copiii din asisten?a maternal?. ”
                                   Elena Preda

„ Am tr?it câteva ore pe s?pt?mân? într-o lume a magiei jocului al?turi de copii ?i de ceilal?i voluntari. ”
                                   Alexandra Iosup

„ Lumea copilului nu este aceea a unui adult în miniatur?. Copilul nu este un om c?ruia nu-i lipse?te decât ?tiin?a. Deosebirea dintre adult ?i copil este aceea c? ra?ioneaz? ?i simte altfel decât adultul. ”
                                   Roxana Pricope
„ Fiecare om pe care îl întâlnesc în calea mea este superior prin ceva, de aceea înv?? pe lâng? dânsul. ”
                                   Cornelia Poghirc?

„ „C?su?a cu Jocuri” – locul unde noi, adul?ii, ne sim?im pentru o clip? copii; locul unde orice micu? ar dori s? tr?iasc?; locul unde împreun? am întemeiat o mare familie…”
                                   Anca Florea

 

Centrul de Consiliere ?i Sprijin pentru P?rin?i ?i Copii “C?su?a cu Jocuri” 2008

„ Voluntariatul înseamn?, pentru mine, s?-mi petrec timpul liber în mod util. În cadrul acestui proiect am cunoscut multe persoane, din diverse medii sociale, o parte dintre ele mi-au devenit prieteni buni ?i am c?p?tat experien?? în lucrul cu cei mici.
Consider c? este minunat s?-?i  petreci timpul, m?car câteva ore pe s?pt?mân?, al?turi de copiii din „C?su?a cu Jocuri”. ”
                                   Adina Solomon

 „ M? bucur c? pot face voluntariat în aceast? organiza?ie pentru c? am ocazia sa înv?? diverse lucruri utile, practice de la cei care lucreaz? direct cu copiii.
 Am cunoscut aici tineri de vârsta mea care au în?eles s?-?i dedice o parte din timpul liber copiilor care au nevoie de dragoste ?i sprijin. ”
                                   Amalia Iosup

 „ Voluntariatul m-a responsabilizat ?i m-a înv??at c? ?i aproapele meu trebuie ajutat, chiar dac? e „negru sau alb”, bogat ori s?rac. Prin voluntariat am în?eles mai bine cuvântul „Bibliei” ?i anume c? trebuie s?-i aju?i pe cei care sunt în suferin?? ?i au nevoie de ajutor. Voluntariatul este o experien?? de via?? din care înve?i s? respec?i pe cel de lâng? tine, f?r? a face discrimin?ri. ”
                                   Sava Boncan
 
 „ Voluntariatul ocup? un loc important în via?a mea deoarece m-a ajutat s? m? cunosc mai bine, s? m? maturizez. ”
                                   Andreea Solomon

„ Voluntariatul este un test de maturitate pentru fiecare dintre noi. Pe mine m-a ajutat s?-mi dau seama care îmi sunt resursele ?i s?-mi educ r?bdarea, m-a ajutat s? rela?ionez mult mai bine cu persoanele din jurul meu, indiferent de statutul lor social. ”Timpul petrecut în „C?su?a cu Jocuri”  este un timp câ?tigat pentru c? l-am petrecut al?turi de ni?te copii minuna?i care au nevoie de ajutorul, de afec?iunea ?i de cuno?tin?ele / resursele noastre. ”
                                   Nicoleta L?c?tu?u

 „ Mie voluntariatul îmi ofer? ?ansa s? dau din mine tot ce e mai bun. Am ocazia s? fac parte din via?a copiilor, ca prieten? a lor, s? le fiu al?turi când se bucur? sau sunt tri?ti, s?-mi manifest dragostea fa?? de ei. Voluntariatul m? preg?te?te mai bine pentru via??, m? ajut? s? în?eleg universul celor mici, nevoile ?i preocup?rile lor, m? înva?? cum s?-i respect pe cei din jurul meu, trecând peste prejudec??i legate de pozi?ie social?, apartenen?e etnice, etc. Este o experien?? nou? ?i unic? din care am multe de înv??at. ”
                                   Rebeca Popa

 „ Fiind implicat în activit??ile cu copiii am în?eles c? e nevoie de rabdare ?i întelegere pentru a putea avea rezultate în rela?iile cu semenii. Aici am lucrat la r?bdarea mea. Recunosc c? nu eram o persoan? prea r?bd?toare dar, u?or, u?or, am reu?it (…) M? simt bine printre copii pentru c? nu doar copiii înva?? de la noi, ci ?i noi avem multe de înv??at de la ei.
Prin voluntariat putem face lucruri bune pentru semenii no?tri… ?i ar fi p?cat s? nu facem aceste lucruri. ”
                                   Mihai Grigore